Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Leuciscus cephalus macedonicus Τυλινάρι
Leuciscus cephalus peloponnensis Τυλινάρι
Leuciscus cephalus albus Τυλινάρι
Leuciscus cephalus vardarensis Τυλινάρι
Acrocephalus arundinaceus Τσιχλοποταμίδα
Accipiter nisus nisus Τσιχλογέρακο
Luscinia luscinia Τσιχλαηδόνι
Miliaria calandra Τσιφτάς
Rutilus ohridanus ohridanus Τσιρώνι της Οχρίδας
Rutilus rutilus Τσιρώνι
Alburnoides bipunctatus strymonicus Τσιρωνάκι του Στρυμώνα
Alburnoides bipunctatus thessalus Τσιρωνάκι της θεσσαλίας
Alburnoides bipunctatus ohridanus Τσιρωνάκι
Senecio bicolor cineraria Τσινεράρα
Scardinius acarnanicus Τσερούκλα
Leuciscus borysthenicus Τσαϊλάκι
Turdus viscivorus Τσαρτσάρα
Prunus spinosa Τσαπουρνιά
Upupa epops epops Τσαλαπετεινός
Canis aureus moreoticus Τσακάλι