Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Turdus merula aterrimus Κότσυφας
Turdus merula merula Κότσυφας
Tringa glareola Λασπότριγγας
Triturus cristatus karelinni Λοφιοφόρος Τρίτωνας
Tetrao tetrix Λυροπετεινός
Turdus ruficollis Μαυρόλαιμη τσίχλα
Tringa erythropus Μαυρότριγγας
Tilia cordata Μικρόφυλλη φλαμουριά
Tropidophoxinellus spartiaticus Μπάφα
Tachybaptus ruficollis Νανοβουτηχτάρι
Tadarida teniotis Νυχτονόμος
Testudo hermanni hermanni Ονυχοχελώνα
Tilia platyphyllos platyphyllos Πλατύφυλλη φλαμουριά
Tilia rubra rubra Πορφυρή φλαμουριά
Tringa nebularia Πρασινοσκέλης
Tursiops truncatus Ρινοδέλφινο
Talpa romana stankovici Ρωμαϊκός ασπάλακας
Turdus naumanni Στικτή τσίχλα
Tetrix bipunctata Τέτριξ δίστικτος
Tetrix bolivari Τέτριξ ο Μπολιβάριος