Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Arrhenatherum elatius
Arrhenatherum palaestinum
Artemisia absinthium
Artemisia alba
Artemisia campestris campestris
Artemisia eriantha
Artemisia vulgaris
Arum alpinum
Arum creticum
Arum dioscoridis
Arum elongatum
Arum idaeum
Arum italicum
Arum maculatum
Arum nickelii
Arum petteri
Arundo donax
Arundo plinii
Asparagus acutifolius
Asparagus aphyllus