Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Carlina acanthifolia
Campanula topaliana topaliana
Campanula foliosa
Calystegia sepium sepium
Carex vulpina
Carex tomentosa
Campanula topaliana delphica
Carex sylvatica sylvatica
Carex spicata
Campanula topaliana cordifolia
Campanula euboica
Cerastium banaticum speciosum
Cerastium banaticum bonaticum
Carex serotina serotina
Cerastium arvense arvense
Cephalorrhynchus tuberosus
Carex sempervirens
Campanula thessala
Cephalaria tenuiloba
Cephalaria flava setulifera