Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Phoenix theophrasti Κρητικός φοίνικας
Sorbus aria cretica Κρητική ασημοσορδιά
Crepis dioscoridis dioscoridis Κρηπίς του Διοσκουρίδη
Crepis micrantha Κρηπίς η μικρανθίς
Crataegus monogyna azarella Κραταιγός ο μονόγυνος
Cornus mas Κρανιά
Crataegus heldreichii Κράταιγος του Χελντράιχ
Crataegus monogyna aegeica Κράταιγος του Αιγαίου
Crataegus rhipidophylla Κράταιγος ο ριπιδόφυλλος
Crataegus pentagyna Κράταιγος ο πεντάγυνος
Crataegus monogyna monogyna Κράταιγος ο μονόγυνος
Crataegus azarolus Κράταιγος ο αζαρόλος
Cercis siliquastrum Κουτσουπιά
Arbutus unedo Κουμαριά
Pinus pinea Κουκουναριά
Sambucus nigra Κουκοξυλιά
Cotoneaster nummularia Κοτονήαστρο το νομισματικό
Cotoneaster integerrimus Κοτονήαστρο το ακεραιόφυλλο
Cotoneaster nebrodensis Κοτονήαστρο το Νεμπροντένσιο
Coronopus squamatus Κορωνόπους ο λεπιδωτός