Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Salsola carpatha Σαλσόλα της Καρπάθου
Salvelinus fontinalis Σαλβελίνος
Salamandra luschani helverseni Σαλαμάνδρα της Καρπάθου
Salamandra salamandra salamandra Σαλαμάνδρα
Syngnathus abaster Σακοράφα
Silybum marianum Σίλυβο το θαλάσσιο
Sedum pallidum Σέδο το ωχρό
Sedum creticum creticum Σέδο το κρητικό
Sedum samium Σέδο της Σάμου
Sedum delicum Σέδο
Satyrus ferula Σάτυρος ο άγριος
Saga rammei Σάγκα του Ράμμε
Saga rhodiensis Σάγκα της Ρόδου
Saga campbelli gracilis Σάγκα η χαρίσσεια
Saga campbelli campbelli Σάγκα η καμπρέλιος
Saga hellenica Σάγκα η ελληνική
Saga natoliae Σάγκα η Νατόλιος
Sylvia undata Προβηγγοτσιροβάκος
Sorbus torminalis Πρακανιά
Somateria mollisima Πουπουλόπαπια