Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Sedum reflexum
Sedum rubens
Sedum sediforme
Sedum sexangulare
Sedum stefco
Sedum stellatum
Sedum telephium
Sedum tristriatum
Sedum tuberiferum
Sedum tymphaeum
Sedum urvilei
Selaginella denticulata
Selaginella helvetica
Selinum silaifolium
Scutellaria alpina
Saxifraga rotundifolia taygetea
Sarcopoterium spinosum
Salvia napifolia
Scutellaria albida vacillans
Scutellaria albida albida