Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Galerida cristata caucausica Κατσουλιέρης
Galerida cristata cypriaca Κατσουλιέρης της Κύπρου
Galerida cristata meridionalis Κατσουριέρης
Gavia stellata stellata Κηλιδοβούτι
Gambusia affinis Κουνουπόψαρο
Gavia arctica arctica Λαμπροβούτι
Globicephala melaena Μαυροδέλφινο
Glareola nordmanni Μαυρόφτερο νεροχελίδονο
Gallinago gallinago Μεκατσίνι
Gobio uranoscopus elimeius Μουστακάς
Gobio kessleri banarescui Μυλωνάκι
Glareola pratincola Νεροχελίδονο
Gallinula chloropus Νερόκοτα
Gavia immer Παγοβούτι
Glaucidium passerinum Σπουργιτόγλαυκα
Grampus griseus Σταχτοδέλφινο