Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Campanula rhodensis Καμπανούλα της Ρόδου
Campanula scutellata Καμπανούλα πινακιδιόφυλλη
Campanula sparsa sphaerothrix Καμπανούλα η σφαιρόθριξ
Campanula ramosissima Καμπανούλα η πολύκλαδη
Campanula drabifolia Καμπανούλα η δραβόφυλλη
Campanula sparsa sparsa Καμπανούλα η διάχυτη
Campanula delicatula Καμπανούλα η αβρώτατη
Campanula erinus Καμπανούλα η έρινος
Camelina microcarpa Καμελίνα η μικρόκαρπη
Camelina sativa Καμελίνα η εδώδιμη
Camelina rumelica Καμελίνα η Ρουμελική
Callimenus oniscus Καλλυμένος ο ονίσκος
Callimenus macrogaster macrogaster Καλλυμένος ο μακρογάστερος
Calluna vulgaris Καλλούνα η κοινή
Calliptamus tenuicercis Καλλίπταμος ο στενόκερκος
Calliptamus barbatus barbatus Καλλίπταμος ο γενειοφόρος
Calliptamus coelesyriensis coelesyriensis Καλλίπταμος ο Κοιλοσυριακός
Calliptamus italicus Καλλίπταμος ο Ιταλικός
Calepina irregularis Καλεπίνα η …
Circus aeruginosus Καλαμόκιρκος