Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Avena sterilis sterilis Βρώμη η άγονη
Anagyris foetida Βρωμοκλάδι
Apodemus mystacinus epimelas Βραχοποντικός
Acrocephalus schoenobaenus Βουρλοποταμίδα
Amaranthus graecizans Βλήτο το …
Amaranthus hypochondriacus Βλήτο το υποχονδριακό
Amaranthus viridis Βλήτο το πράσινο
Amaranthus lividus Βλήτο το πελιδνό
Amaranthus caudatus Βλήτο το ουραίο
Amaranthus albus Βλήτο το λευκό
Amaranthus blitoides Βλήτο το βλητοειδές
Amaranthus retroflexus Βλήτο το ανακάμπτον
Amaranthus cruentus Βλήτο το αιματόχρουν
Amaranthus deflexus Βλήτο ο κρεμαστός
Aquila heliaca heliaca Βασιλαητός
Aythya nyroca Βαλτόπαπια
Asio flammeus Βαλτόμπουφος
Acrocephalus palustris Βαλτοποταμίδα
Artemisia arborescens Αψιφιά η δενδροειδής
Acheta domesticus Αχέτα η κατοικίδια