Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Arenaria interpres Χαλικοκυλιστής
Anthus campestris campestris Χαμοκελάδα
Anas clypeata Χουλιαρόπαπια
Aquila chrysaetos chrysaetos Χρυσαητός
Aquila chrysaetos homeyeri Χρυσαητός …
Abies alba Χτενοέλατο
Anser fabalis Χωραφόχηνα
Anas acuta Ψαλίδα
Acer pseudoplatanus Ψευτοπλάτανος
Apus pallidus illyricus Ωχροσταχτάρα