Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Astragalus sericophyllus
Astragalus sirinicus
Astragalus spruneri
Astragalus taygeteus
Astragalus thracicus cylleneus
Astragalus thracicus monachorum
Astragalus thracicus parnassi
Astragalus thracicus thracicus
Astragalus vesicarius
Asyneuma canescens
Asyneuma giganteum
Asyneuma limonifolium
Athamanta albanica
Athamanta arachnoidea
Athamanta densa
Athamanta macedonica
Anagallis tenella
Achillea pindicola pindicola
Alkanna corcyrensis
Brassica cretica nivea