Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Quercus dalechampii
Quercus ithaburensis macrolepis Ήμερη βελανιδιά
Quercus ilex Αριά
Quercus virgiliana Βιργιλιανή βελανιδιά
Quercus infectoria infectoria Κηκιδοβελανιδιά
Quercus trojana Μακεδονική βελανιδιά
Quercus brachyphylla Μικρόφυλλη βελανιδιά
Quercus pedunculiflora Ντουσκοβελανιδιά (Ντούσκο)
Quercus frainetto Πλατύφυλλη βελανιδιά
Quercus polycarpa Πολύκαρπη βελανιδιά
Quercus coccifera Πουρνάρι
Quercus robur robur Ρουπακοβελανιδιά (Ρουπάκι)
Quercus cerris Τσέρνο (Τσερνοβελανιδιά)
Quercus pubescens pubescens Χνουδοβελανιδιά
Quercus pubescens anatolica Χνουδωτή βελανιδιά