Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Syngnathus abaster Σακοράφα
Stizostedion lucioperca Ποταμολαύρακο
Silurus glanis Γουλιανός
Silurus aristotelis Γλανίδι
Scardinius graecus Καλαμίθρα
Scardinius erythrophthalmus Κοκκινοφτέρα
Scardinius acarnanicus Τσερούκλα
Salvelinus fontinalis Σαλβελίνος
Salmo trutta Πέστροφα
Salaria fluviatilis Ποταμοσαλιάρα
Sabanejewia aurata balcanica Χρυσοβελονίτσα