Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Sagina saginoides
Sagina procumbens procumbens
Sagina maritima
Sagina apetala
Saga rhodiensis Σάγκα της Ρόδου
Saga rammei Σάγκα του Ράμμε
Saga natoliae Σάγκα η Νατόλιος
Saga hellenica Σάγκα η ελληνική
Saga campbelli campbelli Σάγκα η καμπρέλιος
Saga campbelli gracilis Σάγκα η χαρίσσεια
Saccharum ravennae
Saccharum strictum
Sabanejewia aurata balcanica Χρυσοβελονίτσα