Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Rutilus ylikiensis Δρομίτσα
Rutilus rutilus Τσιρώνι
Rutilus ohridanus ohridanus Τσιρώνι της Οχρίδας
Rutilus ohridanus prespensis Πλατίκα
Rutilus macedonicus Μαυροτσιρώνι
Rhodeus sericeus amarus Μουρμουρίτσα