Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Ophisops elegans macrodactylus Οφίσωψ
Ophisaurus apodus thracius Τυφλίτης
Ophiomorus punctatissimus Οφιόμορος