Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Microtus nivalis Χιονοπόντικας
Microtus guentheri macedonicus Αρουραίος της Μακεδονίας
Microtus guentheri hartingi Αρουραίος της Μεσογείου
Microtus feltini Αρουραίος του Φελτίνι
Microtus epiroticus Αρουραίος της Ηπείρου
Micromys minutus Νανοπόντικας
Mesoplodon bidens Φάλαινα του Σόνερμπυ
Mesocrisetus auratus Μεσοκρικητός
Meles meles Ασβός
Martes martes Δεντροκούναβο
Martes foina Κουνάβι