Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Gladiolus palustris
Gladiolus italicus
Gladiolus imbricatus
Gladiolus illyricus
Gladiolus communis communis
Geum urbanum
Geum rivale
Geum reptans
Geum phodopeum
Geum montanum
Geum molle
Geum heterocarpum
Geum coccineum
Geropogon hybridus
Geranium versicolor
Geranium tuberosum
Geranium thessalum
Geranium sylvaticum sylvaticum
Geranium subcaulescens
Geranium sanguineum