Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Daphne oleoides Δαφνούλα ελαιοειδής
Daphne mezereum Δαφνούλα η μεζέρειος
Daphne laureola laureola Δαφνούλα η δαφνοειδής
Daphne jasminea Δαφνούλα ιασμινοειδής
Daphne gnidium Δαφνούλα το γκνίδιο
Daphne gnidioides Δαφνούλα η γκνιδιοειδής
Daphne blagayana Δαφνούλα το Μπλαγκαγιάν
Danthoniastrum compactum
Danthonia decumbens
Danthonia alpina
Damasonium alisma
Dama dama Πλατώνι της Ρόδου
Dactylorhiza sambucina
Dactylorhiza saccifera
Dactylorhiza romana
Dactylorhiza pindica
Dactylorhiza macedonica
Dactylorhiza kalopissii
Dactylorhiza incarnata incarnata
Dactylorhiza iberica