Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Chrozophora obliqua Χρωζοφόρα η λοξή
Chondrilla uromoffii
Chondrilla ramosissima
Chondrilla juncea
Chlamydophora tridentata Χλαμυδοφόρα η τριοδοντωτή
Chenorrhinum origanifolium origanifolium
Chenorrhinum minus Χενόρρινο το μικρό
Chenorrhinum idaeum Χενόρρινο της Ιδής
Chenopodium vulvaria Χηνοπόδιο η βουλβάρια
Chenopodium urbicum Χηνοπόδιο το αστκό
Chenopodium rubrum Χηνοπόδιο το ερυθρό
Chenopodium polyspermum Χηνοπόδιο το πολύσπερμο
Chenopodium opulifolium Χηνοπόδιο το οπουλόφυλλο
Chenopodium murale Χηνοπόδιο το επιτοίχιο
Chenopodium multifidum
Chenopodium hybridum Χηνοπόδιο το υβρίδιο
Chenopodium glaucum Χηνοπόδιο το γλαυκό
Chenopodium foliosum
Chenopodium ficifolium Χηνοπόδιο το συκόφυλλο
Chenopodium bonus-henricus