Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Chalcides ocellatus ocellatus Λιακόνι
Chalcides moseri
Caretta caretta caretta Χελώνα καρέττα
Blanus strauchi strauchi Δωδεκανησιακή αμφίσβαινα
Anguis fragilis colchicus Κονάκι
Anguis fragilis peloponnesiacus Κονάκι
Algyroides nigropunctatus Κερκυραϊκή σαύρα
Algyroides moreoticus Πελοπονησσιακή σαύρα
Agama stellio daani Κροκοδειλάκι το νταάνιο
Agama stellio stellio Κροκοδειλάκι
Ablepharus kitaibelii kitaibelii Αβλέφαρος
Ablepharus kitaibelii fabichi Αβλέφαρος