Ονομασία ↑ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Accipiter brevipes Σαΐνι
Accipiter gentilis butoides Διπλοσάινο
Accipiter gentilis gentilis Διπλοσάινο
Accipiter nisus nisus Τσιχλογέρακο
Acrocephalus arundinaceus Τσιχλοποταμίδα
Acrocephalus melanopogon Μουστακοποταμίδα
Acrocephalus paludicola Νεροποταμίδα
Acrocephalus palustris Βαλτοποταμίδα
Acrocephalus schoenobaenus Βουρλοποταμίδα
Acrocephalus scirpaceus Καλαμοποταμίδα
Actitis hypoleucos Ποταμότριγγας
Aegithalos caudatus macedonicus Αιγίθαλος της Μακεδονίας
Aegithalos caudatus tephronotus Αιγίθαλος ο τεφρόνουτος
Aegithalos caudatus europaeus Αιγίθαλος
Aegithalos caudatus caudatus Αιγίθαλος
Aegolius funereus Ελατόμπουφος
Aegypius monachus Μαυρόγυπας
Alauda arvensis cantarella Σταρήθρα
Alauda arvensis arvensis Σταρήθρα
Alcedo atthis Αλκυόνα