Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Barbus peloponnesius petenyi Αμμοσούρτης
Barbus graecus Σκαρούνι
Barbus euboicus Πετρόψαρο
Barbus cyclolepis stroumicae Βιργιάνα
Barbus cyclolepis sperchiensis Βιργιάνα
Barbus cyclolepis cyclolepis Βιργιάνα
Barbus cyclolepis cholorematicus Βιργιάνα
Barbus barbus macedonicus Μουστακάτο
Barbus barbus thessalus Μουστακάτο της Θεσσαλίας
Barbus albanicus Στρωσσίδι
Atherina hepsetus Σουβλίτης
Atherina boyeri Αθερίνα
Aspius aspius Ασπρογρίβαδο
Aristichthys nobilis Μαρμαροκυπρίνος
Aphanius fasciatus Ζαχαριάς
Anguilla anguilla Χέλι
Alosa macedonica Λιπαρία
Alosa fallax nilotica Σαρδελομάνα
Alosa caspia vistonica Θρίτσα (Κασπιολόζα)
Alburnus alburnus macedonicus Σίρκο