Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Myotis brandtii Μυωτίδα του Μπραντ
Myotis blythi Μακρομυωτίδα
Myotis bechsteini Μυωτίδα του Μπεχστάιν
Myomimus personatus Μυόμιμος
Myocastor coypus Μυοκάστορας
Mustela putorius Βρωμοκούναβο
Mustela nivalis galinthias Νυφίτσα
Muscardinus avellanarius zeus Βουνομυωξός
Mus musculus Σταχτοποντικός
Monachus monachus Μεσογειακή φώκια
Miniopterus schreibersii Πτερυγονυχτερίδα
Microtus thomasi Αρουραίος του Τόμας
Microtus subterraneus Αρουραίος ο υπόγειος
Microtus nivalis Χιονοπόντικας
Microtus guentheri macedonicus Αρουραίος της Μακεδονίας
Microtus guentheri hartingi Αρουραίος της Μεσογείου
Microtus feltini Αρουραίος του Φελτίνι
Microtus epiroticus Αρουραίος της Ηπείρου
Micromys minutus Νανοπόντικας
Mesoplodon bidens Φάλαινα του Σόνερμπυ