Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Accipiter brevipes Σαΐνι
Acanthus spinosus
Acanthus balcanicus
Acantholimon echinus lycaonicum Ακανθολιμών το λυκαονικό
Acantholimon echinus echinus Ακανθολιμών ο εχίνος
Acantholimon echinus creticum Ακανθολιμών ο κρητικός
Abutilon theophrastii Αβούτιλο του Θεοφράστου
Abramis brama Λεστιά
Ablepharus kitaibelii kitaibelii Αβλέφαρος
Ablepharus kitaibelii fabichi Αβλέφαρος
Abies cephalonica Κεφαλλονίτικο έλατο
Abies borisii-regis Μακεδονικό έλατο
Abies alba Χτενοέλατο