Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Geum heterocarpum
Geum coccineum
Geropogon hybridus
Geranium versicolor
Geranium tuberosum
Geranium thessalum
Geranium sylvaticum sylvaticum
Geranium subcaulescens
Geranium sanguineum
Geranium rotundifolium
Geranium robertianum
Geranium reflexum
Geranium pyrenaicum
Geranium pusillum
Geranium purpureum
Geranium pratense
Geranium phaeum
Geranium peloponnesiacum
Geranium molle brutium
Geranium molle molle