Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Chaerophyllum hirsutum
Chaerophyllum heldreichii
Chaerophyllum creticum Χαιρόφυλλο το Κρητικό
Chaerophyllum aureum
Chaerophyllum aromaticum
Cettia cetti cetti Ψευταηδόνι
Ceterach officinarum
Cestrum parqui Κέστρο το πάρκουϊ
Ceryle rudis Κήρυλος
Cervus elaphus Ελάφι
Certhia familiaris familiaris Βουνοδεντροβάτης
Certhia brachydactyla brachydactyla Καμποδεντροβάτης
Cerinthe retorta Κερίνθη η ανεστραμένη
Cerinthe minor minor Κερίνθη η μικρή
Cerinthe major Κερίνθη η μέγιστη
Cercotrichas galactotes Κουφαηδόνι
Cercis siliquastrum Κουτσουπιά
Ceratophyllum submersum
Ceratophyllum demersum demersum
Ceratonia siliqua Χαρουπιά