Ονομασία ↑ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Centaurea ebenoides
Centaurea epirota
Centaurea euboica intermedia
Centaurea euboica euboica
Centaurea graeca graeca
Centaurea graeca ceccariniana
Centaurea grbavacensis
Centaurea grisebachii confusa
Centaurea grisebachii paucijuga
Centaurea grisebachii occidentalis
Centaurea grisebachii grisebachii
Centaurea heldreichii
Centaurea huljakii
Centaurea hyalolepis
Centaurea iberica iberica
Centaurea iberica holzmanniana
Centaurea idaea
Centaurea immanuelis-loewii
Centaurea ipsaria
Centaurea jacea