Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Verbascum banaticum
Verbascum baldaccii
Verbascum arcturus
Verbascum aphentulium
Verbascum adenanthum
Verbascum adeliae
Verbascum acaule
Veratrum nigrum
Veratrum album
Velesia rigida
Velesia quadridentata
Vantenata dubia
Vanessa atalanta Βανέσσα η αταλάντη
Vanellus vanellus Καλημάνα
Vallisneria spiralis
Valerianella vesicaria
Valerianella turgida
Valerianella triceras
Valerianella rimosa
Valerianella pumila