Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Pteronemobius gracilis Πτερονεμόβιος ο χαρίης
Pterocles orientalis Μαυροπεριστερόκοτα
Pterocles alchata Βελόνουρη περιστερόκοτα
Pterocephalus perrenis perrenis
Pterocephalus perennis bellidifolius
Pterocephalus papposus
Pterocephalus brevis Πτεροκέφαλος ο βραχύς
Pteris vittata
Pteris cretica
Pteridium aquilinum brevipes
Pteridium aquilinum aquilinum
Psorodonotus illyricus macedonicus Ψωροδυνατός ο ιλλυρικός
Psoralea bituminosa
Psophus stridulus Ψόφος …
Psilurus incurvus
Pseudorlaya pumila
Pseudorchis frivaldii
Pseudorasbora parva Ψευτορασμπόρα
Pseudophoxinus stymphalicus stymphalicus Ντάσκα
Pseudophoxinus stymphalicus marathonicus Ντάσκα