Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Ophrys spruneri
Ophrys sphegodes gortyna
Ophrys sphegodes epirotica
Ophrys sphegodes cretensis
Ophrys sphegodes sphegodes
Ophrys sphegodes cephalonica
Ophrys sitiaca
Ophrys reinholdii straussi
Ophrys omegaifera
Ophrys oestrifera oestrifera
Ophrys oestrifera bremifera
Ophrys mammosa serotina
Ophrys mammosa mammosa
Ophrys mammosa grammica
Ophrys lutea lutea
Ophrys lutea minor
Ophrys lutea melena
Ophrys levantina
Ophrys iricolor
Ophrys insectifera