Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Moenchia erecta erecta
Moehringia trinervia
Moehringia pentandra
Moehringia pendula
Modicogryllus geticus Μοντικόγρρυλλος ο γενετικός
Modicogryllus frontalis Μοντικόγρυλλος ο μετωπικός
Misopates orontium
Mirabilis jalapa
Minuartia wettsteinii
Minuartia verna attica
Minuartia verna idaea
Minuartia verna montana
Minuartia verna thessala
Minuartia verna verna
Minuartia stellata
Minuartia setacea setacea
Minuartia setacea stojanovii
Minuartia saxifraga
Minuartia recurva juresii
Minuartia pseudosaxifraga