Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Fritillaria graeca
Fritillaria euboeica
Fritillaria epirotica
Fritillaria elwesii
Fritillaria ehrhartii
Fritillaria drenovskii
Fritillaria davisii
Fritillaria conica
Fritillaria carica
Fritillaria bithynica
Fraxinus ornus Μικρός φράξος
Fraxinus excelsior excelsior Μεγάλος φράξος
Fraxinus angustifolia oxycarpa Νερόφραξος
Frankenia pulverulenta
Frankenia hirsuta
Frangula rupestris Φράγκουλα η βραχόφιλη
Frangula alnus Φράγκουλα ο άλνος
Fragaria viridis campestris
Fragaria vesca
Foeniculum vulgare piperitum