Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Erica manipuliflora Χαμορείκι
Erica herbacea Χλοώδες ρείκι
Erica arborea Δεντρορείκι
Eragrostis pilosa
Eragrostis minor
Eragrostis cilianensis
Equisetum telmateia
Equisetum sylvaticum
Equisetum ramosissimum
Equisetum palustre
Equisetum hyemale
Equisetum fluviatile
Equisetum arvense
Epipogium aphyllum
Epipactis subclausa
Epipactis persica
Epipactis palustris
Epipactis microphylla
Epipactis helleborine
Epipactis greuteri