Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Colchicum boissieri
Colchicum bivonae
Colchicum balansae
Colchicum autumnale
Colchicum amabile
Coix lacryma-jobi
Coincya nivalis
Coeloglossum viride
Cnicus benedictus Κνίκος ο βενέδικτος
Clypeola jonthlaspi Κλυπέολα το γιουθλάσπι
Cleome ornithopodioides Κλεόμη η ορνιθοποδιοειδής
Clematis viticella Αγράμπελη η μικράμπελος
Clematis vitalba Αγράμπελη η λευκάμπελος
Clematis orientalis Αγράμπελη η ανατολική
Clematis flammula Αγράμπελη η φλογώδης
Clematis elisabethae-carolae Αγράμπελη της Ελισάβετ-Καρόλας
Clematis cirrhosa Αγράμπελη η κιρρώδης
Cleistogenes serotina serotina
Cladium mariscus
Citrullus colocynthis