Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Evax pygmaea pygmaea
Evax perpusilla
Euphrasia stricta
Euphrasia salisburgensis salisburgensis
Euphrasia rostkoviana
Euphrasia pectinata
Euphrasia minima minima
Euphrasia liburnica
Euphrasia hirtella
Euphrasia drosocalyx
Euphorbia villosa
Euphorbia velenovskyi
Euphorbia taurinensis
Euphorbia sultan-hassei Ευφόρβια η Σουλτάν-Χάσειος
Euphorbia serrulata Γαλατσίδα η πριονωτή
Euphorbia seguierana niciciana
Euphorbia salicifolia Γαλατσίδα η ιτεόφυλλη
Euphorbia rigida
Euphorbia rechingeri
Euphorbia pubescens