Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Scleranthus uncinatus
Sclerochloa dura
Saxifraga chrysospleniifolia
Scolymus hispanicus
Scolymus maculatus
Scorpiurus muricatus
Scorzonera austriaca austriaca
Scorzonera cana
Scorzonera cretica
Scorzonera crocifolia
Scorzonera doria
Scorzonera elata
Scorzonera hispanica
Scorzonera lanata
Scorzonera mollis idaea
Scorzonera mollis mollis
Scorzonera parviflora
Scorzonera purpurea peristerica
Scorzonera purpurea rosea
Scrophularia canina canina