Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Mercurialis annua
Mercurialis perennis
Merendera attica
Mesembryanthemum crystallinum
Mergus albellus Νανοπρίστης
Mergus merganser Χηνοπρίστης
Mesembryanthemum nodiflorum
Mespilus germanica Μεσπιλιά
Mibora minima
Milium effusum
Medicago minima
Marrubium peregrinum
Mesocrisetus auratus Μεσοκρικητός
Microtus epiroticus Αρουραίος της Ηπείρου
Microtus feltini Αρουραίος του Φελτίνι
Medicago praecox
Minuartia baldaccii
Minuartia confusa
Minuartia doerfleri
Muscari armeniacum