Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Canis aureus moreoticus Τσακάλι
Erinaceus europaeus nesiotes Σκαντζόχοιρος
Lepus europaeus niethammeri Λαγός του Νιεθάμμερ
Nyctalus noctula noctula Νυχτοβάτης
Rattus norvegicus norvegicus Δεκατιστής
Lepus europaeus parnassius Λαγός του Παρνασσού
Spalax leucodon peloponnesiacus Πελοποννησιακός τυφλοπόντικας
Glis glis pindicus Δασομυωξός της Πίνδου
Clethrionomys glareolus pirinus Δασοσκαπτοπόντικας
Lepus europaeus rhodius Λαγός της Ρόδου
Erinaceus europaeus rhodius Σκαντζόχοιρος της Ρόδου
Erinaceus europaeus roumanicus Σκαντζόχοιρος ο Ρουμανικός
Talpa romana stankovici Ρωμαϊκός ασπάλακας
Spalax leucodon thermaicus Μακεδονικός τυφλοπόντικας
Spalax leucodon thessalicus Θεσσαλικός τυφλοπόντικας
Erinaceus europaeus transcaucasicus Σκαντζόχοιρος ο ανατολικός
Dryomys nitedula wingei Δεντρομυωξός
Muscardinus avellanarius zeus Βουνομυωξός
Crocidura russula zimmermanni Σπιτομυγαλή του Ζίμμερμαν