Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Pitymys majori Σκαπτοποντικός του Μάγιερ
Citellus citellus gradojevici Σπερμόφιλος
Crocidura russula caneae Σπιτομυγαλή
Crocidura russula zimmermanni Σπιτομυγαλή του Ζίμμερμαν
Grampus griseus Σταχτοδέλφινο
Mus musculus Σταχτοποντικός
Vormela peregusna Στικτοϊκτίδα
Sylvaemus microps Σύλβαιμος ο μικρός
Myotis myotis Τρανομυωτίδα
Eptesicus serotinus Τρανονυχτερίδα
Rhinolophus ferrumequinum Τρανορινόλοφος
Canis aureus moreoticus Τσακάλι
Talpa caeca Τυφλοσπάλακας
Mesoplodon bidens Φάλαινα του Σόνερμπυ
Physeter macrocephalus Φυσητήρας
Phocaena phocaena Φώκαινα
Microtus nivalis Χιονοπόντικας
Crocidura leucodon Χωραφομυγαλή
Plecotus auritus Ωτονυχτερίδα