Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Galium violaceum
Galium verum
Galium verticillatum
Galium verrucosum
Galium tricornutum
Galium thymifolium
Galium thracicum
Galium tenuissimum
Galium taygeteum
Galium spurium
Galium speciosum
Galium setaceum
Galium samothracicum
Galium samium
Galium sacrorum
Galium rotundifolium
Galium rivale
Galium rigidifolium
Galium rhodopeum
Galium reiseri