Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Sporobolus pungens
Spirodela polyrhiza
Spiranthes spiralis
Sphenopus divaricatus
Sphagnum subsecundum
Sphagnum squarrosum
Sphagnum palustre
Sphagnum cuspidatum
Sphagnum contortum
Spergularia salina Σπεργκουλάρια η αλατόφιλη
Spergularia rubra
Spergularia media
Spergularia lycia Σπεργκουλάρια της Λυκίας
Spergularia heldreichii
Spergularia diandra
Spergularia bocconii
Spergula pentandra
Spergula arvensis
Spartium junceum Σπάρτο
Sparganium erectum neglectum