Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Matthiola tricuspidata
Malva sylvestris
Mercurialis ovata Μερκουριαλίδα η ωοειδής
Melilotus altissima Μελίλωτος ο υψηλότατος
Matthiola sinuata
Malva pusilla
Malcolmia chia
Malabaila graveolens
Melilotus sulcata
Melilotus segetalis
Melilotus officinalis
Malva parviflora
Melilotus neapolitana
Melilotus messanensis
Melilotus italica
Melilotus indica
Malva nicaeensis
Melica uniflora
Matricaria trichophylla
Melica rectiflora