Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Coluber najadum kalymnensis Σαΐτα της Καλύμνου
Coluber najadum dahlii Σαΐτα του Νταλ
Carduelis flammea Σημυδόσπιζα
Calidris bairdii Σκαλήθρα του Μπαίρντ
Chondrostoma prespensis Σκουμπούζι
Carpinus orientalis Σκυλόγαυρος
Citellus citellus gradojevici Σπερμόφιλος
Crocidura russula caneae Σπιτομυγαλή
Crocidura russula zimmermanni Σπιτομυγαλή του Ζίμμερμαν
Calidris temminckii Σταχτοσκαλήθρα
Circus macrourus Στεπόκιρκος
Cobitis trichonica Τριχονοβελονίτσα
Canis aureus moreoticus Τσακάλι
Columba palumbus palumbus Φάσσα
Carduelis cannabina cannabina Φανέτο
Carduelis cannabina bella Φανέτο …
Columba oenas oenas Φασσοπερίστερο
Circaetus gallicus Φιδαητός
Carduelis chloris chloris Φλώρος
Carduelis chloris aurantiiventris Φλώρος …