Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Asperula aristata longiflora
Thymus longicaulis longicaulis
Poecilimon jonicus lobulatus Ποκιλίμων ο λοβώδης
Columba livia livia Αγριοπερίστερο
Podarcis erhardii livadhiaca Σιλιβούτι το Λιβαδικό
Strix uralensis liturata Χουχουριστής των Ουραλίων
Heteracris littoralis littoralis Εταίρακρις ο παράλιος
Anthus spinoletta littoralis Νεροκελάδα …
Carex liparocarpos liparocarpos
Thesium linophyllon linophyllon
Anthemis rigida linguliflora Ανθεμίδα η γλωσσάνθη
Centaurea spruneri lineariloba
Rapistrum rugosum linaeanum
Limosa limosa limosa Λιμόζα
Inula candida limonella
Drymadusa limbata limbata Δρυμάδουσα η …
Dendrocopos leucotos lilfordi Λευκονώτης
Sciurus vulgaris lilaeus Σκίουρος ο Λιλέος
Dianthus pinifolius lilacinus
Silene integripetala lidenii