Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Crocus sieberi nivalis
Crocus biflorus nubigena
Cruciata taurica occidentalis
Centaurea grisebachii occidentalis
Chalcides ocellatus ocellatus Λιακόνι
Corydalis ochroleuca ochroleuca
Columba oenas oenas Φασσοπερίστερο
Cyrtodactylus kotschyi oertzeni Κυρτοδάκτυλος του Οέρτζερ
Convolvulus oleifolius oleifolius Κονβόλβουλος ο ελατόφυλλος
Crocus olivieri olivieri
Cerastium decalvans orbelicum
Crataegus orientalis orientalis Δασοτρικουκιά
Consolida orientalis orientalis Κονσολίντα η ανατολική
Cytinus hypocistis orientalis
Chenorrhinum origanifolium origanifolium
Centaurea orphanidea orphanidea
Cerastium pumilum palens
Crocus pallasii pallasii
Centaurea cuneifolia pallida
Centaurea affinis pallidior