Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Calycotome villosa Ασπάλανθος
Calycocorsus stipitatus
Caltha palustris
Caltha palustris laeta
Calluna vulgaris Καλλούνα η κοινή
Callitriche truncata truncata
Callitriche stagnalis
Callitriche pulchra
Callitriche obtusangula
Callitriche lenisulca
Calepina irregularis Καλεπίνα η …
Calendula suffruticosa suffruticosa
Calendula officinalis Καλέντουλα η φαρμακευτική
Calendula arvensis Καλέντουλα η αρουραία
Calamintha hirta
Calamintha grandiflora
Calamintha cretica
Calamagrostis varia
Calamagrostis pseudophragmites
Calamagrostis epigejos