Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Ardeola ralloides Κρυπτοτσικνιάς
Abramis brama Λεστιά
Anser caerulescens Λευκόχηνα
Anthus pratensis pratensis Λιβαδοκελάδα
Alosa macedonica Λιπαρία
Abies borisii-regis Μακεδονικό έλατο
Aythya marila Μαριλόπαπια
Aristichthys nobilis Μαρμαροκυπρίνος
Aythya fuligula Μαυροκέφαλη
Aegypius monachus Μαυρόγυπας
Asphodelus fistulosus Μεγάλος ασφόδελος
Acrocephalus melanopogon Μουστακοποταμίδα
Asio otus otus Νανόμπουφος
Anser erythropus Νανόχηνα
Arvicola terrestris illyricus Νεροαρουραίος
Anthus spinoletta spinoletta Νεροκελάδα
Anthus spinoletta littoralis Νεροκελάδα …
Anthus spinoletta petrosus Νεροκελάδα …
Acer platanoides Νεροπλάτανος
Acrocephalus paludicola Νεροποταμίδα