Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Carex ovalis
Carex otrubae
Carex nigra
Carex muricata muricata
Carex macrolepis
Carex liparocarpos liparocarpos
Carex limosa
Carex lepidocarpa
Carex lasiocarpa
Carex kitaibeliana kitaibeliana
Carex kitaibeliana capillata
Carex illegitima
Carex humilis
Carex hostiana
Carex hispida
Carex hirta
Carex flava
Carex flacca serrulata
Carex flacca flacca
Carex ferruginea ferruginea